دفتر پرستاری در کرج

پرستاری: حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومي و اختصاصي. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاري به بيماران و افراد نيازمند مراقبت، در طيف سلامت جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي است.

دفتر پرستاری:

مرکز برنامه ریزی، سازماندهی کنترل و هماهنگی فعالیتهاي پرستاري است که مسئوليت هماهنگي بخش درمان با ساير واحدها از قبيل پزشکي، پاراکلنيكي و ... را بر عهده دارد.

اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری(مریم عدنانی) مي باشد که با تکيه بر رعايت منشور حقوقي مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بر شرح وظايف پرسنل پرستاري،هوشبري، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء کيفي به بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان مي پردازدبا مجموعه در تماس باشید

0263 421 83 12

0263 255 74 52

0263 342 19 15